β-Casomorphin, Analogs and Fragments Location:Home - Products and services  - catalogue peptide - β-Casomorphin, Analogs and Fragments
β-Casomorphin (bovine)
β-Casomorphin (human)
β-Casomorphin (1-2)
β-Casomorphin (1-2) amide
β-Casomorphin (1-3)
β-Casomorphin (1-3) amide
(D-Ala2)-β-Casomorphin (1-3) amide
β-Casomorphin (1-4) (bovine)
β-Casomorphin (1-4) amide (bovine),Morphiceptin
(N-Me-Phe3,D-Pro4)-β-Casomorphin (1-4) amide (bovine)
(Val3)-β-Casomorphin (1-4) amide (bovine)
β-Casomorphin (1-5) (bovine)
(D-Pro2)-β-Casomorphin (1-5) (bovine)
(D-Ala2,Hyp4,Tyr5)-β-Casomorphin (1-5) amide
(D-Ala2,Met5)-β-Casomorphin (1-5) amide (bovine)
β-Casomorphin (1-5) amide (bovine)
β-Casomorphin (1-6) (bovine)

 

Open